Allt under samma tak, skräddarsytt för er!

Ecobio kombinerar programvara och databaser.

Vare sig ni är är en liten, lokal aktör eller ett stort, internationellt företag kan våra tjänster skalas för att passa era krav. Ecobio Manager kan anpassas till våra kunders specifika behov. Våra servicepaket är alltid skräddarsydda. Du kan se våra modellpaket nederst på denna sida.

Ecobio Manager är ett verktyg för hållbarhet och kravefterlevnad för verksamheter, produkter och leverantörer. I tjänsten ingår internationella databaser för lagar, förordningar och överenskommelser, säkerhetsdatablad och begränsade ämnen. Tjänsten kombinerar era mål och förpliktelser i fråga om:

 • Miljö
 • Arbetshälsa och arbetssäkerhet
 • Kemikalie- och produktansvar
 • Företagsansvar

Kravuppföljning

 • Säkerställ lagefterlevnaden genom tillförlitlig kravuppföljning.
 • Endast de lagar, författningar och andra krav som är relevanta för er.
 • Inget behov att lägga tid på att gå igenom onödig lagstiftning.
 • Uppdaterade lagstiftningssamlingar

FÖRETAGSSPECIFIKA LAGSAMLINGAR

EHS & Kemikalier

 • Nationella samlingar EU och USA
 • På engelska eller nationella språk

Globalt

 • Globala hållbarhetsöverenskommelser
 • Mänskliga rättigheter enligt FN och flera stater

Produktbestämmelser

 • Nationella, regionala eller globala enligt område
 • Skräddarsydda för kunden

Våra förpliktelser

 • Företagsspecifika krav

Kemikaliehantering

 • Hjälper er att uppfylla kemikaliekraven.
 • Kemikalieregister.
 • Säkerhetsdatablad (SDB).
 • Begränsade ämnen.
 • De anställda får tillgång till de nyaste versionerna av säkerhetsdatabladen i sin mobil via en QR-kod.

Efterlevnadsrevision

 • Övervaka och utvärdera kravefterlevnaden i företagets och dess enheters verksamhet.
 • Bygger på certifiering enligt ISO 14001, ISO 45001 och ISO 500001.
 • Ha uppsikt över hela organisationens resultat på en gång.

Riskbedömning

 • Risker som gäller kemikalier, miljö, brand, räddning, hälsa och säkerhet.
 • Med hjälp av kemikaliedatabaser.
 • De viktigaste riskfaktorerna och implementernade av riskhanteringsmetoderna.

Leverantörshantering

 • Leverantörskrav och -granskningar
 • Granskningsprogram
 • Övervakning av begränsade ämnen i leveranskedjan

We Help You Balance Business and Nature.

Ecobio Manager som programvara

Ecobio Manager är en SaaS-plattform för hållbarhet. Tjänsten fungerar smidigt på PC, tablett och smarttelefoner, så att all aktuell information är tillgänglig var och när den än behövs.

Modulstrukturen ger möjlighet att välja olika innehåll och sätta ihop olika servicepaket. Det går att kombinera programvara med färdiga tjänster eller endast använda programvaran. Detta hjälper er att strömlinjeforma och automatisera processen och samarbeta systematiskt med ert team för att tillsammans uppnå era mål.

Lagar, författningar och övriga krav

Du behöver inte längre leta efter lagar på internet eller fråga en jurist. Ecobio Managers lagstiftningsdatabas innehåller en heltäckande samling lagar, författningar, föreskrifter och myndighetsanvisningar som gäller miljö, kemikalier, arbetshälsa och arbetssäkerhet.

DATABASEN INNEHÅLLER:

 • Miljö-, hälso- och säkerhetslagstiftningen i den Europeiska unionen, Sverige, Finland, Norge och USA (Kalifornien).
 • Global lagstiftning om socialt ansvar
 • Global produktlagstiftning, företagsspecifika samlingar
 • Internationella överenskommelser och riktlinjer för hållbarhet
 • … och mycket mer. Fråga om övriga samlingar!

Uppdaterade säkerhetsdatablad och information om begränsade ämnen alltid till hands

Tiden då säkerhetsdatablad behövde uppdateras manuellt och information om begränsade ämnen sökas i invecklade och långa Excel-filer är förbi. Ecobio Manager sköter det åt er.

Tjänsten levererar digitala listor över kemikalier, säkerhetsinstruktioner och säkerhetsdatablad till era arbetsplatser och bevakar automatiskt de långa listorna över begränsade ämnen.

Ni kan välja säkerhetsdatablad (SDS) ur vår heltäckande samling på de språk som ni behöver. Informationen kommer automatiskt till era arbetsplatser. Säkerhetsdatabladen och exponeringsscenarierna bedöms och arkiveras smidigt enligt officiella riktlinjer.

Tjänsten identifierar begränsade ämnen i kemikalier som används inom ert företag och ger automatiskt ut information om de särskilda krav som gäller dem. Vi följer de viktigaste listorna som:

 • EU REACH, SVHC, RoHS, konfliktmineralerna, PIC, POP och 2008/105/EC.
 • Nationella listor i Sverige (AFS, SFS, PRIO, SIN), Norge och Finland (ASA).

Ni kan använda databasen t.ex. för industriell användning av kemikalier och vid lagringsrelaterade beräkningar. De mångsidiga rapportegenskaperna i tjänsten kan också användas som sådana vid rapportering till myndigheter.

Välj tjänstens innehåll

Vi gör det lätt för er: vår service är alltid skräddarsytt enligt era behov! Välj de egenskaper ni behöver – kravuppföljning, kemikaliehantering och/eller riskbedömning – och vi gör resten.

Exemplen nedan är kombinationer som skräddarsys alltid enligt era behov. Utgående från våra kunders behov har vi tagit fram tre modeller som innehåller allt ni behöver, beroende på företagets storlek och verksamhet. Se tabellen nedan för att se vad de olika modellen innehåller för att få en bättre bild av Ecobio Manager servicen.

Company

 • En verksamhetsplats
 • Ett land
 • För små företag

 • Kravuppföljning – Skräddarsydd nationell samling
 • Efterlevnadsrevision
 • Kravkalendrar
 • Kemikaliekataloger
 • Säkerhetsdatablad
 • Begränsade ämnen
 • Riskbedömning
 • Lätt att implementera
 • Utbildning

Corporation

 • Flera verksamhetsplatser
 • Ett land
 • För stora företag

 • Kravuppföljning – Skräddarsydd nationell samling
 • Efterlevnadsrevision
 • Kravkalendrar
 • Kemikaliekataloger
 • Säkerhetsdatablad
 • Begränsade ämnen
 • Riskbedömning
 • Lätt att implementera
 • Utbildning

Corporation Global

 • Flera platser
 • Flera länder
 • Globala företag

 • Kravuppföljning – Skräddarsydd internationell samling
 • Efterlevnadsrevision
 • Kravkalendrar
 • Leverantörbedömning
 • Kemikaliekataloger
 • Säkerhetsdatablad
 • Begränsade ämnen
 • Riskbedömning
 • Användarkontroll
 • Lätt att implementera
 • Utbildning

Ta reda på mer om tjänsten. Skaffa ett avgiftsfritt demokonto och lär känna Ecobio Manager.